04/12/1888 Edison, Thomas Alva to Edison Machine Works
(Tesla, Nikola) Arc lighting
[D8818]  Document File Series -- 1888: (D-88-18) Edison, T.A. -- Outgoing Correspondence
[D8818AIM; TAEM 122:250]
Courtesy of Thomas Edison National Historical Park.