09/24/1903 Lipton, Thomas Johnstone to Edison, Mina Miller (Mrs Thomas A.)
(Edison, Thomas Alva)
[X018E1]  Charles Edison Fund Collection, Newark, N.J.: Other Correspondents -- Non-Family
[X018E1AD; TAEM 0:0]
Courtesy of the Charles Edison Fund.